ശരീരം

ശരീരം  വലിയൊരു  ആയുധമാണ്,

മനസ്സിന് മൂർച്ച കുറയുമ്പോൾ  പ്രത്യേകിച്ചും.

Advertisements
Standard