ആത്മഹത്യ

കെട്ടുപോകാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്ന
ഒരു അഗ്നി നാളമാണ് ഞാന്‍
ചുറ്റും കൈകള്‍ കൊണ്ട് മറച്ച്
എത്രനാള്‍ നിങ്ങളെന്നെ കാക്കും.
തണുത്ത കാറ്റിന്റെ മര്‍മ്മരങ്ങള്‍
ചിറകടിച്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന്,
ആരും പറയാതെ തന്നെ
എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s