കണ്‍ഫെഷന്‍സ്‌

ന്താണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ നീക്കിയിരുപ്പ്. ആത്മാര്‍ത്ഥമാകാത്ത ഒരു വാര്‍ത്ത. പിഴച്ച് പോയ വാക്കുകള്‍. വാര്‍ത്തയെഴുതുന്നത് എത്രയെളുപ്പമെന്ന് കരുതുന്നോ അത്ര സങ്കീര്‍ണ്ണമാണ്. എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും, ഞാന്‍ എന്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നുണകള്‍, അഭിനയങ്ങള്‍, തുടര്‍ച്ചയില്ലാത്ത പലതും അങ്ങനെതന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തില്‍ നിന്നും എന്നെ വേര്‍പെടുത്തിയെടുക്കുക, എല്ലാവരില്‍ നിന്നും എന്നെ പറിച്ച് മാറ്റുക. എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍ ഒരവസരം തരിക, ഞാന്‍ എന്നതിലെ എല്ലാത്തിനെയും മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ്. എനിക്ക് ആരോടും ഒന്നിനും വയ്യ. കാലങ്ങളായില്ലേ എനിക്ക് എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്…

28 Mar 2015ന് വൈറ്റില മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബില്‍, 10.38pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s